آینده روشن : همسفر سمیرا
کنگره 60 درمان اعتیاد 

به نام خدا

لژیون نوزدهم  همسفران شعبه‌ شیخ بهایی در روز دوشنبه 98/08/6  با استادی

 همسفر سمیرا وبا حضور  اعضای  لژیون و با دستور جلسه" سی دی حرکت و امتحان از وادی دهم"

برگزارشد.

به ادامه مطلب مراجعه کنید...

امیدوارم حاتان خوب باشد خدا را شکر که امروز هم توفیق پیدا کردیم در این مکان مقدس وامن باشیم.سی دی در مورد حرکت است ارتقاءدر حرکت انجام می شود.

حرکت: رسیدن هر چیزی از یک نقطه به نقطه دیگر

حرکت در تمام هستی وجود دارد بدون حرکت هستی هیچ معنا ومفهومی ندارد ما سه حرکت داریم.

1:حرکت درونی

حرکتی که در عرض زمین باشد وحرکت آشکار ما به طور مثال از خانه به کنگره آمدن از طبقه بالا به پایین آمدن ومشخص است و دیده میشود

2:حرکت درونی

هیچ جابجای در عرض انجام نمی شود .مصرف کننده ای که از مصرف مواد به قطع مواد حرکت می کند از قطع مواد به خودش از رسیدن به خود تا خالق هستی از درون این حرکتها ایجاد میشود یا من همسفر از نا امیدی به امیدواری از بدبینی به خوشبینی یعنی درونماتفاقی افتاده ودارم حرکت می کنم

3: خنثی

مانند دایره دور خودش می چرخد ودر جای خود درجا میزند مثل مصرف کننده که شب وروز مواد مصرف می کند وهیچ نفعی ندارد.

اگر حرکت نباشد هیچ تغییری ایجاد نمی شود تا من تغییر نکنم نه می توانم به خودم ونه مسافرم کمک کنم باید حرکت کنم تلاش کنم سی دی گوش بدهم بنویسم تا به آن حال خوش برسم.

اگر به طبیعت وهستی نگاه کنیم متوجه میشویم که همه چیز در حال حرکت وتغییر است بهار ،تابستان،پاییز،زمستان حتی الکترون ها وتمام ذرات حتی سنگ کره زمین اگر حرکت نکند ساقط میشود.

انسان اگر حرکت نکند مانند یک صخره گلی فرو میریزد من به عنوان یک همسفر وارد کنگره بشوم حرکتی نکنم خدمتی انجام ندهم وگوش به فرمان راهنما نباشم مطمئن باشید هیچ وقت به حال خوش نمی رسید .

در این سیدی در مورد سفر ومسافرت هم فرمودند خیلی از بزرگان برای کسب علم وغیره مسافرت کردند برای کسب تجربه سفر خیلی مهم است ما هم در کنگره سفر می کنیم باید از تمام لحظات استفاده کنیم واز آنها در زندگی استفاده کنیم چون تجربه های زیادی در سفر کسب میکنید البته اگر سر ساعت در جلسه باشیم وبا آمادگی کامل آمده باشیم.

انسان همیشه در حال تکامل است ومسافر است وخودش اطلاعی ندارد این دنیا کاروانسرا است وما مسافر پس با حرکتهای درست وحساب شده قدر این سفر را بدانیم وبا کول باری پر از خوبیها برویم.

برای هیچ کس رکود جایز نیستهر انسانی دچار رکود شود نابود میشد چه مسافر وچه همسفر اگر حرکت درست نداشته باشد از کنگره به طور اتوماتیک خارج میشودخورشی با آن عظمت اگر حرکت نکند سقوط می کند.

با تلاش وکوشش وحرکت است که به ارتقاءمی رسیم ارتقاءبدون حرکت نمیشودوبه هر جایگاهی که میرسید فکر نکنید تمام شد باید تلاشتان چندین برابربشود .ارتقاءبه کسی میرسد که حرکت کند وحرکت رو به جلو باشد نه به عقب.

اگر هر کدام از ما حرکت رو به جلو داشته باسشیم به آگاهی می رسیم باید از حرکتهای منفی به مثبت حرکت کنیم. همسفر بدی بودم الا متوجه شدم که مسافرم بیمار است ودر کنگره برای حال خودم می آیم پس دانایی را ببریم بالا وبا حرکت وگرفتن آموزش وبا سی دی نوشتن وخدمت کردن به ارتقاءخود کمک کنیم.

در این مسیر که به جلو حرکت می کنیم برای تجربه ممکن است نیروهای منفی هم قرار بگیرد یادمان باشد که مکمل هستند تا من بهتر ودرست حرکت کنم وآمده اند این نیروها من راه درست را انتخاب کنم .ودر این مراحل از آدم به هم ریخته وناراحت به یک آدم سالم تبدیل میشوم.

سرنوشت انسان بر مبنای خواست،تقدیر وفرمان الهی انجام میشود خواست آن چیزی که عمل میکنیم وتقدیر نامه پیشین ما است فرمان الهی انچه که خالق فرمان دهد.

این را بدانیم اگر اتفاق یا مشکلی برای ما پیش می آید ممکن است نتیجه اعمال ما باشد در گذشته یا برای آموزش من این مشکل قرار گرفته وحکمتی پشتان نهفته که من اطلاعی ندارم وبرای این است که من پخته تر ودانایی من بالا رودواین را بدنید خداند بیشتر از ظرفیت شما مشکلی سر راه شما قرار نمی دهد.

به انچه می گذرد توجه ودقت کنید وبرنامه ریزی درستی داشته باشید وحواستان باشد از هدف دور نشوید.ما دو تا فرشته درونی داریم یکی ما را به منفی ویکی به مثبت هدایت میکند من همسفر باید در طول سفر مسافرم باشم که ببینم به حرف کدام گوش میدهد کسی که من را به صلح وآرامش هدایت میکند یا من را به نزاع ودعواو وشکایت هدایت می کند .

همه کارهای ما بستگی به دانایی من دارد واگر هر مشکلی را بپذیرد راحتر می توانید آن مشکل را حل کنید البته با حرکت وتلاش .خطوط تنهایی معنا ندارد در کنر هم معنا پیدا میکند .

انجام هر عملی سخت است اگر در صراط مستقیم باشو ویقین بدانیدباالهام راه آسان را پیدامیکنیم درمان اعتیاد سخت است ولی با القاءوالهام آسان شد.

نکته که مهم است این است که انسان تا حرکت دورنی انجام ندهد حرکتهای که در بیرون انجام میدهد با وجود اینکه خیلی هم مفید باشد  اثری نداردو حالتان هم خوب نیست .به خاطر اینکه درونش هیچ اتفاقی نیفتادهوچیزهای را که می خواهد به آن شناخت وآگاهی پیدانکرده مهمتریت حرکت حرکت درونی است باید از درون مسافرت را دوست داشته باشید که همین حس را مسافرت به شما داشته باشد به طور مثال به ظاهرقربون صدقش بروید ولی از درون نفرت وکینه داشته باشی حالت هیچ موقع خوب نمیشود.

در زندگییتان مبداءومقصد خود را مشخص کنیداز امروز لذت ببرید فکرهای منفی را از خودتان دور کنید همیشه از خودت تز زندگیت لذت ببر اگر من همسفر آشفته باشم در مسافرم ودر بچه هایم تاثیر می گذارد این جهان کاروانسرا است پس بهترین لحظات را بگزران وقدر داشته ایتان را بدانید وبرای تغییر اول از خودت شروع کن وحرکت کن.

خانم سکینه

رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر را حرکت می گویند حرکت هم به صورت بیرونی وهمک درونی می باشد.حرکت همیشه با تغییر همراه است غیر ممکن است شما حرکتی انجام بدهید وهیچ اتفاقی نیفتد .انسان مانند دوچرخ سوار است تا زمانی که رکاب میزند در حرکت است اما وقتی دست از رکاب زدن برداشت به زمین میخورد .انسان نباید هیچ وقت دست از تلاش کردن بردارد ونا امید شود .انسان های می توانند با تلاش وکوشش وحرکت رو به جلو تقدیر وسرنوشت خودشان را رقم بزنند.

خانم عفت

زندگی وحیات در طول سفر اتفاق می افتد ودر رکود بر هیچ موجودی جایز نیست ارتقاءهمیشه در حرکت شکل می گیرد .هر چیزی که از یک نقطه به نقطه ی دیگر میرسد حرکت است واین حرکت در تمام هستی جایز است .بدون حرکت هستس مفهومی ندارد وتمام تغیییراتی که در هستی رخ میدهد بواسطه حرکت است.

در حرکت وکوشش ارتقاءبه وجود می آیدحرکت جزءفرامین الهی است مثلا در کنگره هر کس جایگاهی بدست می آورد بنا به تلاش وکوششش خودش استوهمیشه باید سعی کند که به جایگاهای بالتر ی برسدوهمیشه باید سعی کند در ارتقاءبه جلو حرکت کند.

اگر بعد از رسیدن به جایگاه تلاش نکند ارتقاءبه عقب برای او اتفاق می افتد.همچنین انسان ها از جمله کمک راهنماها مرزبانان....می توانند با درست حرکت کردن خودشان وتلاش وکوشش انسانهای زیادی رل به ارتقاءبرسانند واز تاریکیها نجات بدهند.

انسان در تمام دوران زندگی خود دو نیرو ویا دو همسفر او را یاری می کنند یکی نیروی منفی که او را به کارهای بد تشویق میکند ویک نیروی مثبت که اورا به کارهای خوب تشویق میکند .

انجام هر عملی سخت است اما اگر انسان در صراط مستقیم قرار بگیرد با الهام وافای که صورات می گیرد راه آسان را پیدا می کند وان مسئله سخت وپیچیده به مسئله سهل تبدیل میشود.

پنج شنبه 9/8/98 سی دی اضافه وزن 3

دوشنبه 13/8/98 سی دی ایمان

 

 
طبقه بندی: برداشت و نوشتار سی دی ها، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ جمعه 10 آبان 1398 ] [ 12:52 ب.ظ ] [ همسفر: سمیرا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کنگره 60 درمان اعتیاد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic